REGULAMIN

VII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW

O PUCHAR BURMISTRZA TRZEMESZNA

 1. Organizatorem turnieju są Urząd Miejski Trzemeszna, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie, Kopalnia Kruszywa AVACO Ławki oraz sołectwa Kamieniec, Jastrzębowo, Niewolno, Ochodza i Zieleń-Bieślin. Turnieje rozgrywane będą o Puchar Burmistrza Trzemeszna Krzysztofa Derezińskiego.
 1. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas turniejów.
 2. Drużyna w turnieju może składać się maksymalnie z 15 zawodników.  Uczestniczyć mogą tylko   i wyłącznie mieszkańcy danego sołectwa niezrzeszeni w klubach sportowych – osoby, które od 01.01.2017 r. nie uczestniczyły w rozgrywkach organizowanych przez OZPN lub PZPN  (nie dotyczy zawodników urodzonych w 1999 r. i młodszych oraz 1983 i starszych). W rozgrywkach  mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat (decyduje data urodzenia).  Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat w chwili meczu muszą posiadać pisemne pozwolenie rodziców na uczestnictwo w rozgrywkach.
 3. Każdy  uczestnik musi być zameldowany na terenie danego sołectwa minimum 2 miesiące przed turniejem. Zawodnicy są zobowiązani posiadać przy sobie dowód osobisty/legitymację lub inny dokument potwierdzający zameldowanie oraz wiek.
 4. Organizatorzy nie zapewniają  jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w turnieju. Zaleca się aby uczestnicy turniejów ubezpieczyli się we własnym zakresie.
 5. Uczestnicy turniejów mają obowiązek przed rozpoczęciem każdego turnieju podpisać Oświadczenie uczestnika Turnieju Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Burmistrza Trzemeszna 2018. Treść oświadczenia: „Informuje, że znam regulamin TURNIEJU i zobowiązuję się do jego przestrzegania. * Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w TURNIEJU, nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w turnieju oraz że biorę udział na własna odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa o sporcie z 25.06.2010r. Dz.U. 2014 r. poz. 715). * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych  z organizacja i promocja imprezy. Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.” 
 6. W przypadku zawodników niepełnoletnich oświadczenie o takiej treści musi być podpisane przez rodzica bądź opiekuna uczestnika i dostarczone przed  turniejem, w którym bierze udział w 2018 r. Zaświadczenie takie jest ważne na wszystkie turnieje odbywające się w 2018 r. Do zaświadczenia musi być dołączone ksero legitymacji bądź inny dokument potwierdzający wiek zawodnika.
 1. Zabronione jest granie w korkach z metalowymi wkrętami, natomiast na boisku „Orlik” dozwolona jest gra wyłącznie w obuwiu płaskim lub z małymi gumowymi korkami.
 2. Turnieje odbywać się będą w następujących terminach:
 •  04.02.2018  – Turniej AVACO Hala OSiR Trzemeszno
 •  Jastrzębowo
 • Ochodza
 • Bieślin
 • Niewolno
 • Kamieniec

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów.

 1. W grze  bierze  udział  5 zawodników + bramkarz.
 2. Gotowość do gry drużyna zgłasza mając minimum 4 zawodników.
 3. Przed każdym turniejem ustala się losowo podział na 3 grupy: A 5 drużyn, B 5 drużyn, C 4 drużyny. Z każdej grupy do półfinałów awansuje zwycięska drużyna oraz drużyna z drugiego miejsca z najlepszym bilansem z pośród wszystkich trzech grup. W grupach gdzie jest 5 drużyn (grupa A i B) podczas obliczania najlepszego bilansu nie będą brane pod uwagę drużyny najsłabsze.  W półfinale mecze zostaną ustalone losowo. Spotkanie trwać będzie  2 x 7 min.
 1. Zespoły powinny zgłaszać swoją gotowość do rozegrania na 5 min przed jego rozpoczęciem poprzez wypełnienie protokołu, w którym wpisuje czytelnie imię  i nazwisko zawodników i przekazuje sędziemu czasowemu (brak zgłoszenia gotowości w tym czasie spowoduje zakończenie spotkania walkowerem wynikiem 0:3). W trakcie meczu drużyna może dokonać dowolną ilość zmian.
 2. Podczas meczu zawodnicy rezerwowi i kierownictwo zespołu zajmują miejsce na ławkach  w strefie zmian.
 3. Za zwycięstwo drużyna oraz najlepszym bilansie drużyn awansujących do półfinałów otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt.

O miejscu zajętym w turnieju decydują:

–          ilość zdobytych punktów

–          w przypadku równej ilości punktów – wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami.

–          jeżeli w bezpośrednich spotkaniach zainteresowanych drużyn ilość punktów i różnica  bramek będzie równa,    decyduje:

a)      różnica bramek w całym turniej

b)      większa ilość strzelonych bramek w całym turnieju,

c)      stosunek bramek

W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez trzy i więcej zespołów, będzie miała zastosowanie tabela z wynikami bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami. Każda drużyna zachowuje ilość punktów zdobytych w grupie. Dodatkowo drużyny, które awansuje do połfinałów otrzymują punkty za zdobycie:

I miejsce – 10 pkt.

II miejsce – 7 pkt.

III miejsce – 5 pkt.

IV miejsce – 3 pkt.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju.
 2. Zawodnik, który będzie na boisku pod  wpływem alkoholu ukarany zostanie czerwoną  kartką i automatycznie  wykluczony z rozgrywek.
 3. Zawodnik, który podczas meczu użyje przekleństwa na boisku może zostać pouczony przez sędziego, a po kolejnym przekleństwie może zostać ukarany 1 minutowym zejściem z boiska.
 4. Podstawowe przepisy gry :
 • w grze bierze 5 zawodników + bramkarz
 • Drużyna po otrzymaniu czerwonej kartki gra 2 minuty w osłabieniu po upływie 2 minut drużyna ma prawo do uzupełnienia składu, jeżeli w trakcie gry w osłabieniu drużyna  osłabiona straci bramkę automatycznie może uzupełnić skład. Natomiast, jeżeli drużyna osłabiona strzeli bramkę w trakcie kary nie może uzupełnić składu  do upłynięcia 2 minut od otrzymania kary
 • drużyna, która w czasie  2 minut otrzyma  dwie  czerwone kartki przegrywa mecz  walkowerem
 • zawodnik otrzymujący czerwoną   kartkę  zobowiązany jest w  ciągu 1 min opuścić pole gry i udać się  do  szatni lub na trybuny
 • zabrania się  gry  wślizgiem – każdy wślizg traktowany jest jako faul
 • rzuty rożne  oraz  z autu wykonywane  są nogą
 • rzuty z autu wybijane muszą być z linii lub poza boiskiem ze stojącej piłki, auty wybijane z boiska będą oddawane drużynie przeciwnej
 • bramkarz wznawia grę od bramki rzutem  lub kopnięciem piłki
 • za faul w polu karnym sędzia dyktuje  rzut karny
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
 2. Kary:

–          3 żółte kartki- odsunięcie od jednego meczu,

–          2 żółte kartki w meczu i w konsekwencji czerwona są traktowane jako dwie żółte kartki,

–          czerwona kartka- decyduje o odsunięciu podejmują sędziowie wspólnie z organizatorem, decyzja przekazana będzie najpóźniej 30 min po zakończeniu spotkania.

 1. Mecze odbywają się  zgodnie z przekazanym drużynom terminarzem. Organizatorzy w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zastrzegają sobie prawo  do zmiany terminów meczy o czym poinformują kierowników drużyn  na dwie godziny przed ich  rozpoczęciem.
 2. Szczegółowych informacji uzyskać można u p. Edyty Koperskiej 691-808-908. Tabele i wyniki będą dostępne na stronie: